Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ Σ.Π.Α.Υ. ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 51, 16341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ τηλ. 2109945594/2109948275 fax.2109922481 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ.Πρωτ. : 906/22-06-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ – Σ.Π.Α.Υ. Σε συνέχεια της 102/17 Α.Ε.Ε. (ΑΔΑ: Ψ79ΔΟΡ2Ψ-Ε16, ΑΔΑΜ. 17REQ001560734) και της 138/17 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ. 6ΩΓΠΟΡ2Ψ-9Μ1) Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι τη διενέργεια για την Υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 67/17 Τεχνική Έκθεση (ΑΔΑΜ: 17REQ001535221), συν. προϋπολογισμού 14.095,82€ με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν Οικονομική Προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 27/06/2017 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Σ.Π.Α.Υ. στον οποίο έξωθεν θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: – Επάνω αριστερά η επωνυμία του διαγωνιζόμενου με τα στοιχεία του (Επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., οδό, τηλ. επικοινωνίας, κλπ) – Στη μέση αναγράφεται η φράση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Κάτω δεξιά η φράση : Προς τον Σ.Π.Α.Υ. για την Αρ.Πρωτ. : 906/22-06-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία : «Εργασίες διαμόρφωσης αναρριχητικών πεδίων στον Υμηττό» και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Κύριος Φάκελος που δεν θα αναφέρει τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την παραπάνω ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπ’ όψη: 1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων, 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ.75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι: (α) έλαβε πλήρη γνώση της 67/17 Τεχνικής Έκθεσης και των γενικών και ειδικών συνθηκών της προς εκτέλεση υπηρεσίας και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, (β)* Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων και όπως ειδικότερα ορίζονται στα εδάφια α’ έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 *Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. [αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.] β. Φορολογική ενημερότητα γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (γ) έχει την πλήρη ευθύνη της αποκομιδής και της εναπόθεσης των σκουπιδιών σε νόμιμο χώρο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Υπηρεσίας, 3. Νομικά Πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στελεχωμένα από Πολιτικό Μηχανικό με τεχνική επάρκεια και εμπειρία σε παρεμφερή εργασίες προσκομίζοντας : (α) Καταστατικό Νομικού προσώπου, (β) Εκπροσώπηση Νομικού προσώπου, (γ) Σύμβαση παρεμφερής εργασίας ή Βεβαίωση Φορέα – Εταιρείας με παρεμφερή εργασία, Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης θα απορρίπτεται Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτεται Προσφορά που θα θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται απαράδεκτη. Οικονομικές προσφορές με σβησίματα ή με μπλάνκο ή με ξύσματα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις : Όλα θα είναι γραμμένα με μπλε στυλό και δεν θα γίνεται δεκτό το μαύρο και το κόκκινο στυλό. Για την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού του Σ.Π.Α.Υ. 5/17 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:Ω5ΚΩΟΡ2Ψ-ΨΨ7) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Π.Α.Υ. Πρόεδρος & μέλη ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ