Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Υ. διακηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ αυτών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για τη συντήρηση και ενίσχυση υποδομών συστημάτων προληπτικής πυροπροστασίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Σ.Π.Α.Υ. στην οδό Λ.Κυπρίων Ηρώων 79 & Πραξιτέλους 51, ισόγειο, Ηλιούπολη Αττικής, την ΤΡΙΤΗ 11/05/2021 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του διαγωνισμού με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 09:00π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής την 9.30 π.μ.

Εγγύηση συμμετοχής: Απαιτείται ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι ποσού 1.129,00€

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-14:00 στα γραφεία του Σ.Π.Α.Υ., οδός Λ.Κυπρίων Ηρώων 79 & Πραξιτέλους 51, στα τηλέφωνα 210-9945594, 210-9948275 και μέσω e-mail: info@spay.gr.

pdf-icon

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιώ συντήρησης και ενίσχυση υποδόμων συστημάτων προληπτικής πυροπροστασίας

pdf-icon

Υπόδειγμα τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης – ΤΕΥΔ