Η Ανώτατη Διοίκηση του Σ.Π.Α.Υ. δεσμεύεται για την ικανοποίηση των κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών του Συνδέσμου, μέσω της εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας στην υλοποίηση δράσεων και πράξεων που αναλαμβάνει. Επίσης, δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του Συνδέσμου με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα, ότι όλο το ανθρώπινο δυναμικό του κατανοεί τις απαιτήσεις αυτές.

Απώτεροι σκοποί του Σ.Π.Α.Υ αποτελούν:

 • Η θωράκιση του Υμηττού
 • Η ανάδειξη του Υμηττού σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς
 • Η ανάπτυξη φιλοδασικής συνείδησης
 • Ο «Έξυπνος» Υμηττός
 • Η πολιτική προστασία & ενίσχυση του εθελοντισμού

Οι επιμέρους στόχοι της Πολιτικής για την Ποιότητα του Σ.Π.Α.Υ είναι:

 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος στον τομέα δραστηριότητας του.
 • Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους ωφελούμενους/ ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
 • Η προαγωγή της ισότητας ευκαιριών, της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, της διαφάνειας.
 • Η ανάθεση δραστηριοτήτων και η διασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.
 • Η διεξαγωγή ανασκοπήσεων του συστήματος και η λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες βελτίωσης.
 • Η διαρκής μείωση των λαθών και παραλείψεων.
 • Η παρακολούθηση των εξελίξεων / απαιτήσεων σε επίπεδο αγοράς, νομοθεσίας και επιστήμης.
 • Η επικοινωνία και μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στο προσωπικό του Σ.Π.Α.Υ..
 • Η διαρκής βελτίωση του Συστήματος με οδηγό τις ανάγκες της κοινωνίας, τις απαιτήσεις της αγοράς και τη μεταδιδόμενη εμπειρία από τα έργα που αναλαμβάνονται.
 • Η αναλυτική επιθεώρηση και κατανόηση των συμβάσεων.
 • Ο σχεδιασμός των έργων με γνώμονα την έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών.
 • Η προώθηση ανοικτού διαλόγου και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών.
 • Η μείωση των παραπόνων των ενδιαφερομένων μερών και η βελτίωση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών.
 • Η χρηστή δημοσιοοικονομική διαχείριση.
 • Η τήρηση των εθνικών και διεθνών κανόνων.
 • Συνεχής ανταπόκριση στις απαιτήσεις της Αγοράς που σχετίζονται με την ποιότητα των δράσεων που παράγονται, τους Προμηθευτές, τα μέλη του Σ.Π.Α.Υ. και το κοινωνικό σύνολο.
 • Η πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO 9001:2015