επιχείρηση καθαρισμού ΣΠΑΥ συνεχίζεται

Διαγωνισμός για τη συντήρηση και ενίσχυση υποδομών συστημάτων προληπτικής πυροπροστασίας

Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Υ. διακηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ αυτών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για τη συντήρηση και ενίσχυση υποδομών συστημάτων προληπτικής…

Περισσότερες Πληροφορίες